Προς το 4ο Συνέδριο του Ε.Πα.Μ. - Συνοπτικές προτάσεις προς ψήφιση – Χ. Χαρτάλος

Συνοπτικές προτάσεις προς ψήφιση

1) Δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργάνου από το Συνέδριο, ολιγομελούς, με 5 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά, με μοναδική αρμοδιότητα την Αλληλεγγύη και τις κεντρικά οργανωμένες στοχευμένες δράσεις των πυρήνων.

Θα έχει την δυνατότητα της απόσπασης μελών από τους πυρήνες αλλά και της συγκρότησης βοηθητικών επιτροπών (πχ σύσταση της ΕΜΙΑΛ) μόνο για τον σκοπό αυτό. Τα μέλη του θα παρουσιάζουν ετήσιο απολογισμό σε κάθε συνέδριο και το συνέδριο θα κρίνει αν πρέπει να αντικατασταθούν ή όχι, αξιολογώντας το έργο τους και μόνο αυτό και όχι με την χρονική διάρκεια.  Τα μέλη του θα είναι και μέλη του Εθνικού Συντονιστικού Συμβουλίου με πλήρη δικαιώματα. Η Εμβέλεια της Αλληλεγγύης αλλά και των δράσεων θα μπορεί να είναι τοπικής ή πανελλήνιας εμβέλειας. Θα συνεργάζεται σε καθημερινή βάση με τα υπόλοιπα όργανα του Μετώπου και οι όποιες αποφάσεις θα παίρνονται συλλογικά. Σε περίπτωση διαφωνίας για τις ενέργειες και τις δράσεις, αρμόδιο όργανο θα είναι το Εθνικό Συντονιστικό Συμβούλιο και μόνο αυτό. Τα μέλη του οργάνου φυσικά θα υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις του καταστατικού (πχ ανακλητότητα)

2) Τα όργανα του Μετώπου θα πρέπει να καταθέτουν στο Ελεγκτικό Συμβούλιο όλες τις αποφάσεις ή τα ψηφίσματα που είναι προς υλοποίηση. Τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Συνεδρίου ο εκάστοτε πρόεδρος πρέπει να τα παραδίδει στο νέο Ελεγκτικό ώστε να παρακολουθείται η υλοποίησή τους.

3) Το ελεγκτικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει απαραίτητο να επέμβει αυτεπαγγέλτως και χωρίς την ύπαρξη προσφυγής, σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη του, αντιληφθεί την οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση (μέλους ή οργάνου) που είναι ενάντια στην τήρηση και εφαρμογή στην πράξη, των αρχών του ΕΠΑΜ, την μη εφαρμογή των αποφάσεων των Συνεδρίων, τη μη δημοκρατική και διαφανή λειτουργία των οργάνων. Το όποιο πόρισμα θα είναι δεσμευτικό και θα ακυρώνει όποιες αποφάσεις δεν είναι σύμφωνες με τις αρχές του Μετώπου ή με τις καταστατικές διαδικασίες.

4) Το εγχειρίδιο λειτουργίας του πυρήνα να προστεθεί ως παράρτημα στο καταστατικό.

Χρυσόστομος Χαρτάλος
Πυρήνας Χαλανδρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ